Windykacja należności – poradnik, jak odzyskać długi? 

W dzisiejszym świecie biznesu napotyka się na różnorodne wyzwania związane z niespłacanymi należnościami. Windykacja należności stanowi istotny element w procesie odzyskiwania długów i utrzymania płynności finansowej przedsiębiorstwa. Czym jest windykacja? Jak przebiera proces? Co wolno, a czego nie wolno podczas windykacji? Sprawdź poradnik kancelarii Suulegal!

Czym jest windykacja?

Windykacja należności to proces wymagający odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i skutecznych strategii. Osoby zajmujące się windykacją należności działają na zasadzie swobody działalności gospodarczej, którą gwarantuje Rzeczpospolita Polska. Swoboda działalności gospodarczej ujęta jest też w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Prawnie granicę działań firm windykacyjnych stanowią uprawnienia pierwotnego wierzyciela.

Warto wiedzieć, że w Kodeksie cywilnym znajdziemy definicję dłużnika. Zgodnie z 354. § 1 kodeksu cywilnego „dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.” Oznacza to, że wierzyciel może użyć zgodnych z prawem środków, by odzyskać swoje długi.

Rodzaje windykacji

Wierzyciel może zastosować wobec dłużnika 2 rodzaje windykacji:

 • windykację miękką – łagodna forma windykacji, polegająca na wezwaniu do uregulowania należności. Firma lub osoba zalegająca z długami jest informowana o zaległościach i wzywana do zapłaty w określonym terminie. W ramach windykacji miękkiej stosowane jest także oficjalne, przedsądowe wezwanie do spłaty długu. Windykacja miękka dąży do polubownego załatwienia sprawy;
 • windykację twardą – rozpoczyna się wtedy, gdy windykacja miękka nie przynosi efektów, a dłużnik nie wyraża chęci współpracy. Windykacja twarda obejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania długów z pomocą dostępnych środków prawnych: wpisania do krajowego rejestru dłużników, postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

Postępowanie windykacyjne składa się z 3 etapów, które obejmują różne formy wykorzystania ścieżki prawnej:

 1. Windykacja polubowna – obejmuje nawiązanie kontaktu i negocjacje z dłużnikiem. Wierzyciel może zaproponować m.in. rozłożenie długu na raty, odsunięcie w czasie lub anulowanie spłaty odsetek, opracowanie nowego harmonogramu spłat. Dłużnik otrzymuje informacje o konsekwencjach wynikających z dalszego uchylania się od długów. W ramach windykacji polubownej można skorzystać z pomocy mediatora.
 2. Windykacja sądowa – jeżeli windykacja polubowna nie przynosi efektów, sprawa kierowana jest do sądu, aby uzyskać prawomocny nakaz zapłaty. Jeżeli windykacja sądowa nie przyniesie efektu, nakaz jest podstawą do wszczęcia windykacji komorniczej.
 3. Windykacja komornicza – ostatni etap windykacji długów. Prowadzony jest przez komornika sądowego, który może na poczet długu zając np. nieruchomości lub konto bankowe dłużnika. Dłużnik nie tylko jest zobowiązany do spłaty długu, ale także do pokrycia kosztów postępowania sądowego i egzekucji.

Należy pamiętać, że zarówno windykacja, jak i egzekucja komornicza nie mają określonych kwot minimalnych.

Czym jest windykacja?

Pomoc prawna w windykacji

Pierwszym krokiem w windykacji należności jest zbieranie wszelkich dokumentów potwierdzających istnienie długu, takich jak podpisane umowy, rozliczone faktury, korespondencja, potwierdzenia wpłat, czy też inne dowody zobowiązań. Dokumentacja ta stanowi kluczowy element w procesie odzyskiwania długu. Wiele spraw dotyczących niespłaconych należności można rozwiązać poprzez komunikację z dłużnikiem.

W sytuacji, gdy polubowna komunikacja nie przynosi rezultatów, warto skorzystać z usług profesjonalnej pomocy prawnej. Prawnik lub radca prawny przygotuje i wyśle pisma windykacyjne oraz (jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosą efektów) będzie reprezentować firmę lub osobę prywatną w postępowaniu sądowym. Na czym polega pomoc prawna w windykacji? Doświadczeni prawnicy doradzą i dostosują strategię do indywidualnych potrzeb i sytuacji, poprzez m.in.

 • obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania windykacyjnego,
 • mediacje i negocjacje z dłużnikiem,
 • przygotowanie zgodnych z prawem wezwań do zapłaty,
 • opracowanie harmonogramu spłat długu, sporządzenie monitów windykacyjnych,
 • reprezentowanie wierzyciela przed sądem,
 • zabezpieczenie wierzytelności.

Profesjonalna wiedza i doświadczenie w dochodzeniu należności to gwarancja skrócenia czasu postępowania i maksymalizacja efektów działań windykacyjnych