Pomoc prawna dla cudzoziemców

Dowiedz się więcej o naszej kancelarii

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Pozwól sobie pomóc i zgłoś się do naszej kancelarii. Razem znajdziemy optymalne wyjście z sytuacji.

Jeśli przybyłeś do kraju i potrzebujesz reprezentanta
w sprawach sądowych, możemy Ci pomóc.

  • Zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt tolerowany, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnoty Europejskiej oraz karty pobytu (legalizacja pobytu)
  • Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce
  • Reprezentowanie cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych przed wojewodą, wydziałem do spraw cudzoziemców, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organami administracji publicznej, w postępowaniach sądowych przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także w postępowaniach przed sądami powszechnymi na terenie Polski
  • Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz skargi na decyzje administracyjne do sądów
  • Porady prawne dla cudzoziemców